Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

 

Vastaavalla työnjohtajalla on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä keskeinen asema ja vastuu. Hänen tehtävänään on valvoa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan mukaisesti ja että siinä noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Vastaavan työnjohtajan tulee myös huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määritetyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää hankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. Jos hankkeessa ei tarvita erityisalan työnjohtajaa, vastaava työnjohtaja huolehtii myös eritysalan työnjohtamisesta ja siihen kuuluvista tehtävistä. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja velvollisuudet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet.

 

ALUSTAVAT TYÖT

-vastaavan työnjohtajan hakemuksen jättäminen rakennusvalvontaviranomaiselle

   -lähtötietojen varmistaminen

 

 • -suunnittelutilanteen selvittäminen
 • -eri osapuolten tehtävien ja valtuuksien tarkistaminen
 • -rakennuslupa-asiakirjojen lainvoimaisuuden varmistaminen

-aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaisille

-yhteistyö suunnittelijoiden ja muiden osapuolten kanssa

-aloituskokoukseen osallistuminen

-käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan varmistaminen

  -työmaalla tarvittavista asiakirjoista huolehtiminen
 • -hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset
 • -ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja
 • -mahdolliset testitulokset ja muut tarvittavat asiakirjat
 • -suunnitelma-asiakirjojen jakelusta sopiminen

-rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta huolehtiminen

-aikataulun laadintaan osallistuminen

 

 

RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN

-rakennuspaikkaan tutustuminen

-työmaajärjestyksen suunnitteluun osallistuminen

-rakentamisesta tiedottamisesta huolehtiminen

-työturvallisuuden toteutumisen valvonta

 

RAKENTAMISEN AIKANA

  -laadunvarmistuksen toimenpiteet
 • -rakennustarvikkeiden kelpoisuuden toteaminen
 • -rakennustyön laadun valvonta

-työmaakokouksiin osallistuminen

-muutosten merkitseminen tarkepiirustuksiin

-muutostarpeista ilmoittaminen pääsuunnittelijalle

-poikkeamiset suunnitelmista

-rakennusluvasta tai aloituskokouksessa sovitusta menettelystä poikkeamisesta ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaiselle

-havaittujen puutteiden ja virheiden korjausmenettelystä huolehtiminen

-rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisen tilaaminen

  -perustusvaiheen tarkastukset
 • -rakennuspaikan sijainti ja korkeus
 • -maastotyöt
 • -kaivu- ja louhintatyöt
 • -perustusrakenteiden sijainti

-pohjakatselmukseen osallistumien

  -perustusten kuivatusrakenteiden tarkastukset
 • -salaoja- ja sadevesiputkikaivannot
 • -putkien ja kaivantojen asennus, syöksytorvien paikat
 • -kaivantojen täytöt ja täyttömateriaalin laatu
 • -tontin maanpinnan kaltevuudet ja korkeusasemat, pintavesien ohjaus
  -alapohja- ja maanvastaisten rakenteiden tarkastukset
 • -maanvarainen/kantava alapohja
 • -rakennuspohjan täyttömateriaalin laatu
 • -talotekniikan varaukset ja asennukset
 • -rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden-, äänen- ja radonin eristykset

-alapohjarakenteiden rakennekatselmukseen osallistunen

  -ulkoseinärakenteiden tarkastukset
 • -julkisivuverhouksen tuulettuminen
 • -erkkerit, parvekkeet ja syvennykset
 • -talotekniikan varaukset ja asennukset
 • -palo-osastoinnit
 • -rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden- ja ääneneristys
  -yläpohja- ja vesikattorakenteiden tarkastukset
 • -yläpohja, vesikatto ja räystäät
 • -yläpohjarakenteen tuulettuminen
 • -vesikaton varusteet
 • -talotekniikan varaukset ja asennukset
 • -rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden- ja ääneneristys

-yläpohjan- ja vesikattorakenteiden rakennekatselmukseen osallistuminen

  -muiden runkorakenteiden tarkastukset
 • -väliseinät, välipohjat, pilarit, palkit
 • -talotekniikan varaukset ja asennukset
 • -savuhormi

-runkorakenteiden rakennekatselmukseen osallistuminen

-savuhormikatselmukseen osallistuminen

-vesieristysten tarkastukset

  -muut märkätila tarkastukset
 • -sauna, pesu- ja kylpyhuoneet
 • -autotalli, muut märkätilat
 • -ilmanvaihto, lämmön- ja ääneneristys
 • -rakenteiden tuulettuminen
 • -talotekniikan varaukset ja asennukset
  -viimeistelytöiden tarkastukset
 • -sisäpuoli, ulkopuoli
 • -pihatyöt, pihavarusteet

-aloituskokouksessa muut vastaavalle työnjohtajalle määritetyt tehtävät

-rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvedon laatiminen

-käyttöönotto tarkastukseen osallistuminen

-loppukatselmukseen osallistuminen